hs header
Menu

Workshop for Senior Staff ค่างาน...ก้าวแรกสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

       ด้วย หน่วยการเจ้าหน้าที่ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ Workshop for Senior Staff ค่างาน...ก้าวแรกสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       หน่วยการเจ้าหน้าที่ ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการ Workshop for Senior Staff ค่างาน...ก้าวแรกสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้

       1. ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 28 พ.ย. 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมะเดื่อ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
       กิจกรรม เขียนค่างาน และให้แนวทางการเขียนค่างาน

       2. ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 17 ธ.ค. 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมะเดื่อ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
       กิจกรรม นำค่างานที่แล้วเสร็จ เสนอต่อวิทยากร เพื่อตรวจทานเนื้อหา ความถูกต้องในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนการยื่นขอประเมินค่างาน

       ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการ นำ (ร่าง) ค่างานตำแหน่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมถือครอง (ถ้ามี) มาในวันเข้าอบรมด้วย

 

[เข้าชม : 150 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:43 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3185246