hs header
Menu

ประกาศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง งดการเรียนการสอน การสอบ และการมอบหมายงานทุกรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 9 เมษายน 2563

     เนื่องด้วยประกาศจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์เท่านั้น และขอให้นักศึกษาเดินทางกลับภูมิลำเนา ส่งผลให้นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียม ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วิทยาเขตปัตตานีจึงกำหนดแนวทางใหม่ดังนี้

1. งดการเรียนการสอน การสอบ และการมอบหมายงานทุกรูปแบบ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม - วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563

2. วิทยาเขตปัตตานีเลื่อนเวลาส่งระดับคะแนนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ออกไปก่อนโดยจะกำหนดเวลาส่งที่แน่นอนอีกครั้งเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง


ขอให้นักศึกษาทุกคนรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีสติ รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ร่วมมือร่วมใจกันผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี


ด้วยความปรารถนาดีจาก
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

[เข้าชม : 120 คน]
เมื่อวันศุกร์ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13:51 น.   
เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ   
3547301