hs header
Menu

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เปิดโลก ASEAN in Myanmar" ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ด้วย งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการ "เปิดโลก ASEAN in Myanmar" ระหว่างวันที่ 24 - 28 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดรับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมจะประกอบด้วย การประชุมกลุ่มระดมสมอง การทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และการนำเสนอผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วน จำนวนคนละ 8,000 บาท

นักศึกษาคณะที่สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) และชำระค่าสมัคร จำนวน 8,000 บาท ได้ที่ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ ชั้น 2 ตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ในเวลาราชการเท่านั้น

[เข้าชม : 221 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2558 เวลา 18:15 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088604