hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
1 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกิจกรรมประจำปี 2561 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 29
2 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 จัดโดยสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 21
3 ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ประจำปี 2561-2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 69
4 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม ภายใต้หัวข้อ "สวัสดิการกับการพัฒนาอาชีพกลุ่มเปราะบาง ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้“ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 31
5 ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลย์เซีย-สิงคโปร์ ในโครงการ Let's go to ASEAN รุ่นที่ 1 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 24
6 ประกาศ บันทึกข้อความขอแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ฯ (PSU-TPSF) เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 92
7 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 25
8 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” ในวันที่ 25– 27 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 114
9 ประกาศรายชื่อนักศึกษา เข้าสอบ Tell Me More ระดับ Placement Test ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1949
10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมวิ่งในกิจกรรม HUSO Happy Run ครั้งที่ 2 #มนุษย์วิ่ง2019 เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของคณะฯ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 392

หน้า 1 จาก 19

2088660