hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
11 ปฏิทินการรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผ่านระบบ TCAS ประจำปี 2562 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 644
12 ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ชักพระ ออกพรรษา ประจำปี 2561” ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 212
13 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1983
14 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AAS-in-Asia ในหัวข้อ Asia on the Rise? วันที่ 1-3 ก.ค. 2562 โดยมี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์ฯ ม.เกษตร และ ม.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 120
15 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 20-21 พ.ย. 2561 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 100
16 ขอเชิญอาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 82
17 ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล 24 กย.61 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 48
18 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ National Chung Hsing University (NCHU) ประเทศไต้หวัน เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 293
19 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st ASEAN P.E.N Conference Writing the Future : Children's Literature for ASEAN Community ในวันที่ 14-15 กันยายน 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 113
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Nagoya City University เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 88

หน้า 2 จาก 19

2088748