hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
101 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “อบรมเครือข่ายงานสังคมสงเคราะห์ 14 จังหวัดภาคใต้ และการเสริมสร้างพลังอำนาจ (empowerment)ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้” เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 139
102 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อให้น้อง" เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 237
103 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม HUSO Rally ครั้งที่ 6 "ทำดี...เพื่อพ่อ ส่งต่อ...ให้น้อง" ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 459
104 การสอบ Progress Test ของ Tell Me More เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1235
105 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK Ⅰ และ TOPIK ⅠI ครั้งที่ 51 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 453
106 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 493
107 ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้าน IT เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 244
108 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 (English Camp 2017) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1330
109 รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 281-xxx อื่นๆ ระหว่างเทอม 1/58 ถึง 2/59 แต่ยังไม่ลงรายวิชากีฬาจำนวน 24 รายวิชา เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 242
110 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 และนักศึกษาตกค้าง สมัครเลือกวิชาโทของคณะผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1149

หน้า 11 จาก 18

1891378