hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
101 ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งเตือนระมัดระวังโปรแกรมไวรัส เรียกค่าไถ่ Wana DecryptOr เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 166
102 ขอเชิญบุคลากรทำบุญ 3 ศาสนา เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 166
103 ประกาศ กลุ่มเรียนและตารางเรียน ของนักศึกษาที่ได้อบรมหลักสูตร TOEIC และ Grammar รุ่นที่ 1 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 300
104 ขอเชิญนักศึกษา อบรม "บุคลิกภาพสู่ตลาดแรงงาน" วันพุธ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องมะเดื่อ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 203
105 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 722
106 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเกาหลี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 490
107 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 339
108 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน PSU Spelling Bee และกำหนดการ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 510
109 ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ" วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องมะเดื่อ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 181
110 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 354

หน้า 11 จาก 19

2097196