hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
111 ประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Korean Studies – Thai Studies in ASEAN”ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 651
112 ประกาศ เลื่อนอบรม เทคนิคการสูตรคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เป็นวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 196
113 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การเขียน Resume และการทำ Portfolio เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 218
114 ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการ ในโครงการ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7" ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมตึก 58 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 614
115 ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะฯ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 25 ก.พ.60 ณ อาหาร 58 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 170
116 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “อบรมเครือข่ายงานสังคมสงเคราะห์ 14 จังหวัดภาคใต้ และการเสริมสร้างพลังอำนาจ (empowerment)ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้” เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 169
117 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อให้น้อง" เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 259
118 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม HUSO Rally ครั้งที่ 6 "ทำดี...เพื่อพ่อ ส่งต่อ...ให้น้อง" ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 477
119 การสอบ Progress Test ของ Tell Me More เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1290
120 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK Ⅰ และ TOPIK ⅠI ครั้งที่ 51 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 480

หน้า 12 จาก 19

2088778