hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
121 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 507
122 ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้าน IT เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 254
123 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2560 (English Camp 2017) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1351
124 รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 281-xxx อื่นๆ ระหว่างเทอม 1/58 ถึง 2/59 แต่ยังไม่ลงรายวิชากีฬาจำนวน 24 รายวิชา เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 268
125 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 และนักศึกษาตกค้าง สมัครเลือกวิชาโทของคณะผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1173
126 สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุน Darmasiswa Scholarship Program ปี 2017/2018 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 4142
127 รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1540
128 [Update] คณะฯ เปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ 51 (TOPIK 51) โดยกำหนดสอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 466
129 ประกาศ คณะของดให้บริการ ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2560 ตั้งเเต่เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 เวลา 8.00 น. เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 141
130 [สำหรับนักศึกษารหัส 56xxxxxxxx] ประกาศ การเลือกลงทะเบียนรายวิชารหัส 281-xxx กีฬา และการทดแทนกิจกรรมออกกำลังกาย ในเงื่อนไขการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 178

หน้า 13 จาก 19

2088587