hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
121 ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2016) เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 423
122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ "โครงการรับสมัครตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ฯ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา" โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย 385
123 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 251
124 ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเรียงความประกวดในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนันสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 ชิงเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท เขียนโดย 324
125 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 เขียนโดย 205
126 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าวิชาโทปี 2558 ครั้งที่ 2 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 377
127 โครงการรับสมัครตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธู์ บุตรแรงงานต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ ทายาทศิลปินพื้นบ้าน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 2176
128 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 342
129 ขอเชิญร่วมงานเทศกาลสีสันนานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-16.00 น. เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 440
130 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 599

หน้า 13 จาก 15

1601019