hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
131 ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Learning Expedition 2016 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 838
132 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา "โครงการรับสมัครตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ฯ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา" โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 399
133 ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2016) เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 429
134 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ "โครงการรับสมัครตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ฯ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา" โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย 394
135 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 263
136 ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเรียงความประกวดในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนันสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 ชิงเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท เขียนโดย 334
137 ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 เขียนโดย 215
138 รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าวิชาโทปี 2558 ครั้งที่ 2 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 388
139 โครงการรับสมัครตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธู์ บุตรแรงงานต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ ทายาทศิลปินพื้นบ้าน เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 2235
140 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 361

หน้า 14 จาก 16

1759132