hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
131 ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 167
132 หน่วยบัณฑิตศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม" ในวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องมะปราง ชั้น 2 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 198
133 หน่วยบัณฑิตศึกษา จัดเสวนาบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องมะปราง ช้น 2 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 141
134 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ International Islamic Studies-Networking (IISN) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 263
135 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2559 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1797
136 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา International Islamic Studies-Network (IISN) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 288
137 รับสมัครนักศึกษา ฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 กันยายน 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 718
138 ขอเชิญนักศึกษาเอกวิชาภาษาเกาหลี สอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ 48 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 615
139 [สำหรับนักศึกษาปี 1] กำหนดการกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 707
140 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม "นักสารสนเทศมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 582

หน้า 14 จาก 18

1891237