hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
141 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 4119
142 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักสารสนเทศมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 443
143 งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายประวัติศาสตร์มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาภาคใต้ ครั้งที่2 หัวข้อ “ศาสตร์แห่งการจำ ศิลป์แห่งการลืม” ในวันที่ 25-27 สิงหาคม 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 777
144 สมัครเข้าร่วมโครงการ the 3rd ASEAN LEARNING NETWORK Social Enterprise for Economic Development (SEED) ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 586
145 ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Learning Expedition 2016 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 854
146 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา "โครงการรับสมัครตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ฯ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา" โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 424
147 ขอเชิญนักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Future Leaders Summit (AFLES 2016) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 438
148 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ "โครงการรับสมัครตรงสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ฯ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนงวิชามานุษยวิทยา" โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย 411
149 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.00 น. เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 272
150 ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเรียงความประกวดในหัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมสนับสนันสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559 ชิงเงินรางวัลสูงสุด 10,000 บาท เขียนโดย 339

หน้า 15 จาก 18

1891264