hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
41 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Asia University สาธารณรัฐไต้หวัน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 625
42 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 (กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 10 กรกฎาคม 2562) เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 736
43 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UM iCamp 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2562 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1140
44 ประกาศรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 “รอบพิเศษ” เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 372
45 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2289
46 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษ (รอบ 5 รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1921
47 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ the 3rd AUN+3 Students Weeks 2019 ณ Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 347
48 รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของกองทุน His Royal Highness Prince Khalifa สำหรับการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Bahrain ราชอาณาจักรบาห์เรน หรือ สหกิจศึกษา ณ สถาบัน/องค์กรในราชอาณาจักรบาห์เรน ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1048
49 ประกาศทุนสนับสนุนการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 144
50 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ และสัมมนาเครือข่ายพัฒนาสังคม/ชุมชนภาคใต้ ครั้งที่ 1 “ภาคีเครือข่ายกับการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน” ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 1098

หน้า 5 จาก 26

3547398