hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
51 ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง "บัณฑิตที่ตลาดงานต้องการในยุค 4.0" ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 105
52 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - ปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30-16.00 น. เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 84
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รอบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1647
54 เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1417
55 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ประเทศจอร์แดน เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 499
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับนักศึกษา รอบพิเศษ ปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1140
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ประเทศจอร์แดน เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1153
58 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกโล่เรียนดีเยี่ยม โล่รางวัลเรียนดี และโล่รางวัลกิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 258
59 รับสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ 54 (TOPIK 54) ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 384
60 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รุ่นที่ 4 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1286

หน้า 6 จาก 16

1759156