hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
61 ขอเชิญบุคลากรทำบุญ 3 ศาสนา เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครบรอบ 43 ปี เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 112
62 ประกาศ กลุ่มเรียนและตารางเรียน ของนักศึกษาที่ได้อบรมหลักสูตร TOEIC และ Grammar รุ่นที่ 1 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 182
63 ขอเชิญนักศึกษา อบรม "บุคลิกภาพสู่ตลาดแรงงาน" วันพุธ 26 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องมะเดื่อ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 156
64 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 669
65 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเกาหลี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 368
66 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 268
67 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน PSU Spelling Bee และกำหนดการ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 460
68 ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ" วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องมะเดื่อ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 120
69 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 305
70 ประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Korean Studies – Thai Studies in ASEAN”ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 466

หน้า 7 จาก 15

1597773