hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
61 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปี 2562 (English Camp 2019) เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1041
62 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเปิดบ้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2562 “HUSO OPEN HOUSE 2019 45 Years of Wonders” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1357
63 เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 494
64 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมาย เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 924
65 สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 307
66 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ที่ได้รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานกิจกรรมประจำปี 2561 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 256
67 ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 จัดโดยสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 246
68 ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” ประจำปี 2561-2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 381
69 ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานสัมมนาการศึกษาอิสระ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาสังคม ภายใต้หัวข้อ "สวัสดิการกับการพัฒนาอาชีพกลุ่มเปราะบาง ในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนภาคใต้“ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 199
70 ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศมาเลย์เซีย-สิงคโปร์ ในโครงการ Let's go to ASEAN รุ่นที่ 1 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 255

หน้า 7 จาก 26

3547403