hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
71 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ประเทศจอร์แดน เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1181
72 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกโล่เรียนดีเยี่ยม โล่รางวัลเรียนดี และโล่รางวัลกิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 275
73 รับสมัครสอบวัดระดับภาษาเกาหลี ครั้งที่ 54 (TOPIK 54) ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 415
74 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนามัคคุเทศก์น้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว รุ่นที่ 4 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1311
75 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ภาคการศึกษาที่ 2/2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 2788
76 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ ณ ประเทศจอร์แดน เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 2040
77 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ The ASEAN Camp of Friendship 2017 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1536
78 โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 2736
79 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ UM iCamp 2017 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 1483
80 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Fostering ASEAN Future Leaders Programme 2017/2018" เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 992

หน้า 8 จาก 18

1894346