hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
71 ประกาศ เลื่อนอบรม เทคนิคการสูตรคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เป็นวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 156
72 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การเขียน Resume และการทำ Portfolio เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 158
73 ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการ ในโครงการ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7" ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมตึก 58 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 537
74 ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะฯ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 25 ก.พ.60 ณ อาหาร 58 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 129
75 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “อบรมเครือข่ายงานสังคมสงเคราะห์ 14 จังหวัดภาคใต้ และการเสริมสร้างพลังอำนาจ (empowerment)ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้” เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 107
76 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อให้น้อง" เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 184
77 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม HUSO Rally ครั้งที่ 6 "ทำดี...เพื่อพ่อ ส่งต่อ...ให้น้อง" ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 420
78 การสอบ Progress Test ของ Tell Me More เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1057
79 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี TOPIK Ⅰ และ TOPIK ⅠI ครั้งที่ 51 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 399
80 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 439

หน้า 8 จาก 15

1601037