hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
71 ประกาศ บันทึกข้อความขอแสดงความจำนงในการขอรับการประเมินสมรรถนะอาจารย์ฯ (PSU-TPSF) เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 291
72 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 180
73 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา ครั้งที่ 6 “ไทย-เกาหลี พหุลักษณ์ทางวัฒนธรรมในบริบทสังคมดิจิทัล” ในวันที่ 25– 27 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 2447
74 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมวิ่งในกิจกรรม HUSO Happy Run ครั้งที่ 2 #มนุษย์วิ่ง2019 เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ของคณะฯ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 2415
75 ปฏิทินการรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ผ่านระบบ TCAS ประจำปี 2562 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 2545
76 ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “ชักพระ ออกพรรษา ประจำปี 2561” ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2561 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.อ.ปัตตานี เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 525
77 รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนและการโอนหน่วยกิตระหว่างประเทศในอาเซียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 เขียนโดย นางสาว นุสรา เจะดือเระ หน่วยวิเทศสัมพันธ์คณะ 2685
78 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ AAS-in-Asia ในหัวข้อ Asia on the Rise? วันที่ 1-3 ก.ค. 2562 โดยมี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์ฯ ม.เกษตร และ ม.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 335
79 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคการฟื้นฟูพลังอำนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 20-21 พ.ย. 2561 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 294
80 ขอเชิญอาจารย์ในสังกัดเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เขียนโดย นางสาว วนัชพร รัตนจินดา หน่วยประชาสัมพันธ์คณะฯ 259

หน้า 8 จาก 26

3547404