hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
81 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 322
82 ประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Korean Studies – Thai Studies in ASEAN”ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 511
83 ประกาศ เลื่อนอบรม เทคนิคการสูตรคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เป็นวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 169
84 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การเขียน Resume และการทำ Portfolio เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 183
85 ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการ ในโครงการ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7" ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมตึก 58 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 556
86 ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะฯ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 25 ก.พ.60 ณ อาหาร 58 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 144
87 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “อบรมเครือข่ายงานสังคมสงเคราะห์ 14 จังหวัดภาคใต้ และการเสริมสร้างพลังอำนาจ (empowerment)ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนใต้” เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 123
88 ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อร่วมกิจกรรม "ทำดีเพื่อพ่อ ส่งต่อให้น้อง" เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 212
89 ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม HUSO Rally ครั้งที่ 6 "ทำดี...เพื่อพ่อ ส่งต่อ...ให้น้อง" ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 441
90 การสอบ Progress Test ของ Tell Me More เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 1123

หน้า 9 จาก 16

1759164