hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
91 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มูลนิธิเกาหลี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 447
92 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 312
93 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน PSU Spelling Bee และกำหนดการ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 497
94 ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ" วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 12.30-16.00 น. ณ ห้องมะเดื่อ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 163
95 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 339
96 ประชุมวิชาการนานาชาติเกาหลีศึกษา-ไทยศึกษา ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Korean Studies – Thai Studies in ASEAN”ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 616
97 ประกาศ เลื่อนอบรม เทคนิคการสูตรคำนวณด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เป็นวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 183
98 ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกิจศึกษา / การพัฒนาบุคลิกภาพ / การเขียน Resume และการทำ Portfolio เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 202
99 ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย-ผลงานวิชาการ ในโครงการ "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 7" ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารเรียนรวมตึก 58 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 600
100 ขอเชิญนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 3 คณะฯ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันที่ 25 ก.พ.60 ณ อาหาร 58 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 163

หน้า 10 จาก 18

1891410