hs header
Menu

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Publishing in Foreign Academic Journals”

         ด้วย หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Publishing in Foreign Academic Journals” ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัย และอาจารย์ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับวิธีวิทยาของการวิจัยและการสร้างผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวิชาการในวารสารต่างประเทศจากมุมมองของนักวิชาการที่มีประสบการณ์โดยตรงจากต่างประเทศ
         จึงเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรฝ่ายสนับสนุน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://goo.gl/forms/PjJ4QgopttKPwSpa2 หรือจัดส่งแบบสมัครเข้าร่วมประชุม หรือแจ้งชื่อ ไปยัง คุณอลิสา สาเรส หน่วยส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี โทร. 2442 โทรสาร 0-7333-1251 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560
 

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.01 – 09.10 น. กล่าวเปิดโครงการโดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และวิจัย วิทยาเขตปัตตานี
09.11 – 11.00 น.

บรรยายหัวข้อ “การเตรียมส่งบทความวิชาการสำหรับตีพิมพ์  เช่น การเลือกวารสารสำหรับตีพิมพ์ ขั้นตอนและเวลาในการปรับรูปแบบบทความ”

โดย ดร.แอนเดรีย โมลนา คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนอร์ทเธิร์น อิลินอยส์ (NIU)

11.01 – 12.00 น. ถาม – ตอบ
12.01 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.31 – 15.30 น.

บรรยายหัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อให้ได้รับการตอบรับตีพิมพ์”

โดย ดร.แอนเดรีย โมลนา คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยนอร์ทเธิร์น อิลินอยส์ (NIU)

15.31 – 16.30 น. ถาม – ตอบ

หมายเหตุ:

Øมีผู้ช่วยวิทยากรแปลบรรยายตลอดทั้งโครงการ

Øกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

                 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว.
[เข้าชม : 252 คน]
เมื่อวันจันทร์ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:02 น.   
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
1814986