hs header
Menu

ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ

ด้วยหน่วยวิจัยและบัณฑิตศึกษา จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560 ณ คุ้มไทรงามรีสอร์ท เกาะยอ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความและช่วยตรวจสอบบทความในเบื้องต้นก่อนการส่งวารสารเพื่อที่จะตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการอบรม ขอให้ท่านเตรียมบทความและแจ้งรายชื่อวารสารที่ประสงค์จะตีพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่  https://goo.gl/NDsYNa  ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560

[เข้าชม : 538 คน]
เมื่อวันจันทร์ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 16:10 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3310412