hs header
Menu

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

ด้วยหน่วยวิจัยและบัณฑิตศึกษากำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสงขลาเมอร์เมด จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความและช่วยตรวจสอบบทความในเบื้องต้นก่อนการส่งวารสารเพื่อที่จะตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการอบรม ขอให้ท่านเตรียมบทความและแจ้งรายชื่อวารสารที่ประสงค์จะตีพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่ https://goo.gl/forms/MkEnU4ugwHRUrka32 ภายในวันที่ 4 กันยายน 2560
[เข้าชม : 745 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560 เวลา 16:11 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3261078