hs header
Menu

ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ปี 2559


    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตร/รายวิชา/อาจารย์ผู้สอน จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิด Teach Less, Learn More โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning จึงได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้จำนวนหนึ่งเป็นทุน เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีรายละเอียดของทุน ดังนี้...

  • ทุนละ 15,000 บาท จำนวน 20 ทุน
  • รูปแบบสื่อการเรียนการสอนเป็น ภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอ หรือ เกม Interactive
  • สื่อต้องมีความยาวอย่างน้อย 15 นาที
  • สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก >>
    ประกาศทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2559

    ผู้ไดรับทุนต้องผ่านการอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ กำหนดจัดขึ้นอย่างน้อย 3 หัวข้อ จากจำนวนทั้งหมด 7 หัวข้อ
แผนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปี 2559

    ลงทะเบียนสมัครขอรับทุน ได้ที่ http://clpd.psu.ac.th/regist_media แบบฟอร์มขอรับทุน (พร้อมการลงนามของคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชา) Download ได้ที่ แบบฟอร์มขอรับทุน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2559

    หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 074-289203-4 (ภายใน 9203-4) ติดต่อคุณอัจฉรา ตั้งแปร

151106 59 Media Scholarships

[เข้าชม : 467 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2558 เวลา 13:31 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088805