hs header
Menu

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

        ด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ ชมรมจริยธรรมกาiวิจัยในประเทศไทยกำหนดจัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “Human Research Participated Protection Course”ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2559 ณ ณ ห้องประชุมมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักสากล การประเมินความเสี่ยงและประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการวิจัยกระบวนการขอความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยแบบต่าง ๆ รวมถึงทราบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และเกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยและนักวิจัยที่เสนอโครงการ 
        จึงใคร่ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ “Human Research Participated Protection Course”ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2559 ณ ณ ห้องประชุมมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์  โดยผู้เข้าร่วมโครงการอบรมครบตามหลักสูตร (จำนวน 2 วัน) และผ่านการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตร ผู้สนใจโปรดจัดส่งแบบตอบรับไปยัง คุณนริสสา สาเรส (ซันนี่) หรือโทร. 1221 หรือ EMail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 25 กราคม 2559 ทั้งนี้ ได้แนบรายละเอียดโครงการ กำหนดการ และแบบตอบรับมาด้วยแล้ว
[เข้าชม : 415 คน]
เมื่อวันอาทิตย์ 10 มกราคม 2559 เวลา 16:37 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2097089