hs header
Menu

หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย กำหนดจัดโครงการ After Lunch Talk เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ จำนวน 3 รุ่น

     หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย กำหนดจัดโครงการ After Lunch Talk งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ และเพื่อสร้างบรรยากาศเกี่ยวกับการทำวิจัยให้เกิดขึ้นในคณะฯ จำนวน 3 รุ่น ดังนี้

     1. รุ่นที่ 1 เทคนิคการเตรียมบทความเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
         วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 – 15.00 น.

     2. รุ่นที่ 2 ปัญหาการเริ่มทำวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่
         วันที่ 2 มีนาคม 2559
เวลา 12.00 – 15.00 น.

    3. รุ่นที่ 3 เขียนโครงการวิจัยอย่างไรเพื่อรับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
        วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 12.00 – 15.00 น.

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://docs.google.com/a/psu.ac.th/forms/d/1EhBcK6dXovtnmMxSiEuTmAI3s6DHeoJUEYmjrkNVvm4/viewform

[เข้าชม : 360 คน]
เมื่อวันศุกร์ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 11:46 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088613