hs header
Menu

ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ปี 2561

    ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ปี 2561 ซึ่งหากโครงการได้รับอนุมัติทุนสามารถจะขอรับการสนับสนุนทุนค่าเล่าเรียนให้บัณฑิตศึกษาที่ช่วยงานวิจัยในโครงการได้เต็มจำนวนตามที่คณะ/หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาสนับสนุน โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 20 มิ.ย. 2559 นั้น

    เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครทุนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยโดยสำนักวิจัยและพัฒนา จึงเห็นควรขยายเวลารับสมัครจนถึงวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 นี้เท่านั้น***

     โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  http://rdo.psu.ac.th/index.php/budget

[เข้าชม : 260 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08:48 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088803