hs header
Menu

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร”

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมโครงการฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร โดย ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งได้นำระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง (mentoring) เข้ามาช่วยเสริมในการให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านวิชาการ รวมทั้งมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียน Manuscript และข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น และสร้างแรงผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่ก้าวผ่านบันไดอาชีพนักวิจัยไปสู่ขั้นที่สูงขึ้น

     โดยผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม LRC 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยแจ้งชื่อเข้าร่วมทาง E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นี้ สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร.0-7428-6958

     ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม http://rdo.psu.ac.th/index.php/activity/600-2016-06-21-04-28-02

[เข้าชม : 433 คน]
เมื่อวันพฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 เวลา 08:49 น.   
เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ   
2088591