hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
11 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Publishing in Foreign Academic Journals” เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 301
12 สกว. เปิดให้ผู้สนใจสมัตรขอรับทุนฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 272
13 หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการที่จะจัดในปี 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิจัย เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 345
14 ขอเชิญคณาจารย์คณะฯ ร่วมพูดคุยในโครงการ After Lunch Talk ในประเด็นเกี่ยวกับการจัดกลุ่มวิจัย ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 173
15 ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายเรื่อง "ทำงานวิจัยอย่างไร...ไม่ให้ผิด พ.ร.บ. และมาตรฐาน" วันที่ 24 ก.พ.60 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 246
16 จำนวนผลงานตีพิมพ์ของนักวิจัย ม.อ.ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus : ต.ค. 59 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 441
17 ขอเชิญผู้สนใจสมัครทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 378
18 หน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ “ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 277
19 ทุนวิจัยภายใต้โครงการ the AUN-KASEAS Exchange Fellowship Programme 2016/2017 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 709
20 ประกาศทุนวิจัยแบบมุ้งเป้าฮาลาล ปีงบประมาณ 2559 รอบ 2 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 478

หน้า 2 จาก 4

2088598