hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
21 ขอเรียนเชิญร่วมงาน คปก. สัญจร ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 490
22 ประกาศรับสมัครผลงานรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม นี้ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 424
23 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร” เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 398
24 ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ปี 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 245
25 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “เขียนอย่างไร...ให้ได้ทุนรุ่นใหม่ สกว.” เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 331
26 หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย กำหนดจัดโครงการ After Lunch Talk เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ จำนวน 3 รุ่น เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 346
27 ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 “ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์” ระหว่างวันที่ 19.20 กันยายน 2559 เขียนโดย 1269
28 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 403
29 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRMIS และโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย PRPM เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 340
30 ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “เขียน Proposal ให้ได้ทุน” เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 353

หน้า 3 จาก 4

1894329