hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
21 ขอเรียนเชิญร่วมงาน คปก. สัญจร ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 451
22 ประกาศรับสมัครผลงานรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม นี้ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 388
23 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร” เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 324
24 ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ปี 2561 เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 202
25 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “เขียนอย่างไร...ให้ได้ทุนรุ่นใหม่ สกว.” เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 235
26 หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย กำหนดจัดโครงการ After Lunch Talk เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ จำนวน 3 รุ่น เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 303
27 ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 “ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์” ระหว่างวันที่ 19.20 กันยายน 2559 เขียนโดย 1218
28 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 375
29 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRMIS และโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย PRPM เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 298
30 ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “เขียน Proposal ให้ได้ทุน” เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ 318

หน้า 3 จาก 4

1601033