hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
21 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 498
22 ขอเรียนเชิญร่วมงาน คปก. สัญจร ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 513
23 ประกาศรับสมัครผลงานรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม นี้ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 448
24 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว.สัญจร” เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 435
25 ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) ปี 2561 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 260
26 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา หัวข้อ “เขียนอย่างไร...ให้ได้ทุนรุ่นใหม่ สกว.” เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 346
27 หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย กำหนดจัดโครงการ After Lunch Talk เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยและการผลิตผลงานทางวิชาการ จำนวน 3 รุ่น เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 361
28 ขอเชิญร่วมส่งบทความและเข้าร่วมโครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 10 “ความคลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์” ระหว่างวันที่ 19.20 กันยายน 2559 เขียนโดย 1285
29 ขอเชิญร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 415
30 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้โปรแกรมระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRMIS และโปรแกรมระบบบริหารงานวิจัย PRPM เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 351

หน้า 3 จาก 4

2088741