hs header
Menu
แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
31 ทุนสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ปี 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 445
32 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Spark Innovation เขียนโดย 296
33 ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรม “ทำวิจัยและนวัตกรรมอย่างไร ให้ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม” เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 492
34 ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม” เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 244
35 ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2559 เขียนโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 348

หน้า 4 จาก 4

1891263