สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาวิชา
เปิดใช้งานระบบรับ-ส่ง ติดตามงานสำนักงานสาขาวิชาออนไลน์ วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป พบปัญหากรุณาติดต่อ เจ้าหน้าสำนักงานสาขาที่เบอร์ 3036 และ 3008
 
      คลิกแบบประเมินการบริการ
 
จาก
 
ค้นหารายการโดยระบุชื่อเรื่อง หรือ ชื่อผู้มาติดต่อ หรือสแกน QR-code เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสำนักงานสาขาวิชา

ติดตามสถานะรายการทั้งหมด
เรื่อง
ชื่อผู้มาติดต่อ ประเภทงาน เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร วันที่แจ้ง สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
วันที่เสร็จสิ้น
 ประสานเรื่องขอเสนอโครงการวิจัย (ส่งมาเมื่อ 26-9-62) นส.ณัฐฐินันท์  ช่วยสกุล งานส่งเสริมและประสานงานวิจัย มอ 424-1147
2019-09-17
2019-09-26 02:57:09
ดำเนินการเสร็จสิ้น
งานส่งเสริมและประสานงานวิจัย
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
2019-09-26 14:50:00
 ส่งเกรด อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก งานวิชาการ
2019-08-13
2019-08-13 12:10:33
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 ส่งมอบเอกสารเกรดกรณีพิเศษ จำนวน 2 วิชา kumarashwaran  Vadevelu งานวิชาการ
2019-08-13
2019-08-13 11:39:51
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 สอบถามขอจองรถวิทยาเขตปัตตานี อ.นัสรินทร์  แซสะ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
2019-08-13
2019-08-13 11:36:33
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 ส่งไฟล์ฟอร์มบันทึกใบระดับขึ้น อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก งานวิชาการ
2019-08-13
2019-08-13 11:35:58
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 จัดทำ หนังสือขอเชิญภายนอก ผู้เข้าร่วมอบรม อ.วรัญญา  เต็มรัตน์ งานสารบรรณ
2019-08-13
2019-08-13 11:05:57
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 นักศึกษา ป.โท ที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ อ.ที่ปรึกษา อ.ณรรช  หลักชัยกุล งานบัณฑิตศึกษา
2019-08-13
2019-08-13 10:54:44
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 ถ่ายเอกสาร 2 ชุด ขอสนับสนุนงบประมาณ อ.วันพิชิต  ศรีสุข งานคลัง มอ 424/546
2019-08-13
2019-08-13 10:44:36
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 สอบถามเรื่องยืมเงิน และ หนังสือเชิญบริการวิชาการภายนอก อ.นัสรินทร์  แซสะ งานบริการวิชาการ
2019-08-13
2019-08-13 10:42:30
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 เคลียร์โครงการ อ.อับดุลคอลิก   อัรรอฮีมีย์ งานคลัง
2019-08-13
2019-08-13 10:36:29
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 จัดทำหนังสือเชิญผู้วิพากษ์ พิมพ์ซอง อ.สมฤดี  สงวนแก้ว งานสารบรรณ
2019-08-13
2019-08-13 10:31:13
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 ติดต่อทางไลน์ ให้ดำเนินการพริ้นเอกสารเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อแนบไว้ที่ใบเซ็นชื่อ อ.ณชพงศ  จันจุฬา งานสารบรรณ
2019-08-13
2019-08-13 10:04:27
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 ติดต่อประสานเรื่องเพิ่มเติมข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มข้อมูลลักษณะวิชา อ.นายือมิง  มาหามะ งานวิชาการ
2019-07-30
2019-07-30 09:26:12
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 ติดต่อประสานงานเรื่องแก้ไขเอกสารการเคลียร์เงินนิเทศ อ.รุศดา  แก้วแสงอ่อน งานคลัง
2019-07-30
2019-07-30 09:25:27
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 แสกนเอกสารพร้อมส่งให้ ทางไลน์ อ.นัสรินทร์  แซสะ งานสารบรรณ
2019-07-30
2019-07-30 09:22:31
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
2019-07-30 09:30:00
 ประสานงานเรื่องทุนผู้ช่วยสอนระดับบัณฑิต อ.ณรรช  หลักชัยกุล งานบัณฑิตศึกษา line 30-7-62
--
2019-07-30 08:52:55
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
2019-07-30 09:30:00
 หนังสือรับ e-doc จำนวน 5 ฉบับ จวน  จันทนนท์ งานสารบรรณ
2019-06-25
2019-06-25 08:40:38
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝ่ายสารบรรณ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
2019-06-25 08:45:00
 จัดทำรายงานการขอจัดซื้อจัดจ้าง อ.วันพิชิต  ศรีสุข งานพัสดุ
2019-04-19
2019-04-19 09:47:12
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
 อนุมัติจัดและใช้เงินโครงการเงินรายได้คณะ 8900 บาท มนัชชนก  ธรรมรัตน์ งานคลัง มอ 403/1359
2019-04-05
2019-04-09 01:54:07
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ส่งคืนเจ้าตัว
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
2019-04-09 14:00:00
 จัดทำการเคลียร์โครงการ13000 อ.มูฮัมหมัดรอฟีอี  มูซอ งานพัสดุ
2019-04-02
2019-04-02 09:43:21
ยังไม่ได้ดำเนินการ
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี

ทั้งหมด 835 รายการ : 42 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] >>
สำนักงานสาขาวิชา โทร : 3036,3008 อีเมล huso-deptoffice@g.psu.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้พัฒนาระบบ sawitree.won@psu.ac.th Aug2018