สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาวิชา
 
      คลิกแบบประเมินการบริการ
 
จาก
 
ค้นหารายการโดยระบุชื่อเรื่อง หรือ ชื่อผู้มาติดต่อ หรือสแกน QR-code เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสำนักงานสาขาวิชา

ติดตามสถานะรายการทั้งหมด
เรื่อง
ชื่อผู้มาติดต่อ ประเภทงาน เลขที่เอกสาร วันที่เอกสาร วันที่แจ้ง สถานะ
ผู้ปฏิบัติงาน
วันที่เสร็จสิ้น
 ขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 18560.00 บาท อ.ซอฮีบูลบะห์รี  บินโมง งานคลัง มอ 438/159
2019-03-14
2020-07-03 11:37:15
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-14 10:30:00
 แก้ไขเนื้อหาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ปรับปรุง พ.ศ 2562 ตามคำแนะนำของอาจารย์หลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ อ.ปิยวรรณ  ปิยะกาญจน์ งานวิชาการ มอ 438/160
2019-03-15
2020-07-03 11:35:52
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 ดวงฤดี พรมรัตนศรี
2019-03-15 10:35:00
 ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน จำนวนเงิน 6540 บาท อ.นุมาน  หะยีมะแซ งานคลัง มอ 438/161
2019-03-15
2020-07-03 11:33:35
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-15 10:25:00
 ขอใช้รถเพื่อนำนักศึกษาเข้าประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน อ.จิระชัย  แซ่ตั้ง งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มอ 438/163
2019-03-15
2020-07-03 11:31:55
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-15 10:40:00
 นำนักศึกษาเข้าการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 รอบคัดเลือกระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 อ.จิระชัย  แซ่ตั้ง งานกิจการนักศึกษา มอ 438/164
2019-03-15
2020-07-03 11:30:14
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-15 10:25:00
 ขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 26000 บาท อ.รุสดี  มาซอ งานคลัง มอ 438/169
2019-03-19
2020-07-03 11:27:45
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-19 10:30:00
 ขอเชิญประชุม อาจารย์ประจำแผนกวิชาภาษาญี่ปุ่น อ.เอกนรินทร์  เอกอริยะสิริ งานสารบรรณ มอ 438/168
2019-03-20
2020-07-03 11:25:31
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-20 10:30:00
 ขออนุมัติจัดและใช้เงินรายได้คณะ จำนวนเงิน 18560 บาท อ.ซอฮีบูลบะห์รี  บินโมง งานคลัง มอ 438/170
2019-03-20
2020-07-03 11:23:45
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-20 11:30:00
 ขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 10220 บาท อ.กนกวรรณ  บุญเดช งานคลัง มอ 438/171
2019-03-21
2020-07-03 11:22:17
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-21 11:20:00
 ขออนุมัตินำนักศึกษาเดินทางไปเข้าร่วมโครงการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา อ.กนกวรรณ  บุญเดช งานกิจการนักศึกษา มอ 438/172
2019-03-22
2020-07-03 11:21:00
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-22 10:40:00
 ขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 11800 บาท อ.TAEWOO  KIM งานคลัง มอ 438/173
2019-03-22
2020-07-03 11:19:03
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-22 11:40:00
 ขออนุมัติเบิกค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ดูแลหอประชุม จำนวนเงิน 400 บาท อ.รุสดี  มาซอ งานคลัง มอ 438/175
2019-03-22
2020-07-03 11:17:27
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-22 10:30:00
 ขอรับรางวัลเผยแพร่ผลงาน อ.นิศากร  ทองนอก งานส่งเสริมและประสานงานวิจัย มอ 438/177
2019-03-22
2020-07-03 11:15:48
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-22 10:25:00
 ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ประเทศมาเลเซีย อ.นุมาน  หะยีมะแซ งานการเจ้าหน้าที่ มอ 438/178
2019-03-25
2020-07-03 11:14:31
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-25 11:20:00
 ขออนุมัติยืมเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 3700 บาท อ.จิระชัย  แซ่ตั้ง งานคลัง มอ 438/181
2019-03-26
2020-07-03 11:12:20
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-26 11:30:00
 ขออนุมัติใช้เงิน 26100 บาท อ.รุสดี  มาซอ งานคลัง มอ 438/182
2019-03-27
2020-07-03 11:10:32
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-27 15:45:00
 ขออนุมัติเบิกเงินค่าตรวจข้อสอบกลางภาค 2/2562 จำนวนเงิน 480 บาท อ.นิศากร  ทองนอก งานคลัง มอ 438/183
2019-03-28
2020-07-03 11:08:06
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-28 10:25:00
 ขออนุญาตไปต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย อ.นิเย๊าะ  จาหลง งานการเจ้าหน้าที่ มอ 438/184
2019-03-27
2020-07-03 11:06:39
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-27 11:35:00
 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรพิเศษรายวิชา 412-245 ศิลปวัฒนธรรมจีน อ.จิระชัย  แซ่ตั้ง งานสารบรรณ มอ 438/185
2019-03-28
2020-07-03 11:05:22
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-28 10:30:00
 ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรพิเศษรายวิชา 412-123 ศิลปะแดนมังกร อ.จิระชัย  แซ่ตั้ง งานสารบรรณ มอ 438/186
2019-03-28
2020-07-03 11:03:47
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
2019-03-28 10:30:00

ทั้งหมด 1624 รายการ : 82 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] >>
สำนักงานสาขาวิชา โทร : 3036,3008 อีเมล huso-deptoffice@g.psu.ac.th คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้พัฒนาระบบ sawitree.won@psu.ac.th SinceAug2018 - 2020