Untitled Document
   


วิธีการใช้งาน (ระบบนี้เริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป)


   1. การ Login เข้าสู่ระบบ (หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อพี่เอ็กซ์ หรือ พี่กุล)
       Username : ชื่อ นามสกุล (ไม่มีคำนำหน้า)
       Password : รหัสนักศึกษา
       เช่น Username : ใจดี มีสุข
       Password : xxxxxxxxx

   2. ระบบประเมินกิจกรรมบ่ายวันพุธ จะเปิดให้นักศึกษาประเมินกิจกรรมบ่ายวันพุธ
       ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ของวันพุธที่ทำกิจกรรม จนถึงเวลาเที่ยงคืน ของวันพุธสัปดาห์ถัดไป


   3. นักศึกษาควรเร่งดำเนินการประเมินกิจกรรม ตามช่วงวันเวลาที่กำหนด
       หากไม่ประเมินตามเวลาที่กำหนด ระบบจะตัดอัตโนมัติทันที
       นักศึกษาจะไม่สามารถประเมินกิจกรรมนั้นได้ และจะไม่ได้Transcript กิจกรรมแบบประเมินกิจกรรม/โครงการ
กิจกรรมช่วงเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 2-13 สิงหาคม 2559


เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59 เท่านั้น) คลิกประเมิน

เริ่มประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2559 - 7 กันยายน 2559


 
Username:
  พิมพ์ ชื่อ เคาะวรรค 1 ครั้ง และตามด้วย นามสกุล (ไม่ต้องมีคำนำหน้าชื่อ)
Password:
  รหัสนักศึกษา
 


จัดทำโดยนางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี