ผู้บริหารภาควิชา/แผนกวิชา :   ภาควิชาภูมิศาสตร์
   

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี สรวิสูตร [APIRADEE SARAVISUTRA]
----------------------------------------------------------------
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภูมิศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภูมิศาสตร์
Email : apiradee.sa@psu.ac.th
Tel : 3017
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.ด. (ภูมิศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2554
วท.ม. (ภูมิศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539

ทำงานอยู่
02

นาย อนุกูล ตันสุพล [ANUKUL TANSUPOL]
----------------------------------------------------------------
รักษาการในตำแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภูมิศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภูมิศาสตร์
Email : anukul.t@psu.ac.th
Tel : 3036
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ผ.ม. (การวางผังเมือง) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี