เข้าสู่ระบบ (LOGIN) : ชื่อผู้ใช้ (Username): รหัสผ่าน (Password):

ค้นหาชื่อบุคลากร

บุคลากรประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บริหารระดับคณะ
ผู้บริหารระดับคณะ
 
ภาควิชา / สาขาวิชา
สำนักงานเลขานุการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
     หน่วยธุรการและสารบรรณ
     หน่วยการเจ้าหน้าที่
     หน่วยวางแผนและประกันคุณภาพ
     หน่วยคลังและพัสดุ
     หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
     หน่วยอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และกายภาพ
     หน่วยรักษาความปลอดภัย
กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ
     หน่วยวิชาการ
     หน่วยพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
     หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
     หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์บริการวิชาการและบ่มเพาะอาชีพ
     หน่วยบริการวิชาการและบ่มเพาะอาชีพ
สำนักงานสาขาภาควิชา
     เลขานุการภาควิชา-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี