สำนักงานคณะ [เรียงตามตัวอักษร] :  สำนักงานสาขาวิชา/ภาควิชา


ที่
บุคลากร
รายละเอียด
ภาระงานหลัก
สถานะ
01

นางสาว ดวงฤดี พรมรัตนศรี
-------------------------------------------------------
DOUNGRUDEE PROMRATTANASRI

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : สำนักงานสาขาวิชา/ภาควิชา
Email : doungrudee.p@psu.ac.th
Tel : 3036, 3008
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
พธ.บ. (รัฐศาสตร์การปกครอง) , คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย , 2556
ปวส. (การบัญชี) , โรงเรียนยุวชิตบริหารธุรกิจปัตตานี , 2551
ปวช. (บัญชี) , โรงเรียนยุวชิตพณิชยการ , 2536
1. งานธุรการภาควิชา
2. จัดประกันคุณภาพของหลักสูต
3. ประสานงานของงานแผนและนโยบาย
4. ประสานงานของงานการเจ้าหน้าที่
5. ประสานงานของงานวิจัย
6. ประสานของงานบัณฑิตศึกษา
7. ประสานงานของงานกิจการนักศึกษา
8. ประสานงานของงานการเงินและพัสดุ
9. ประสานงานการขอใช้ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ
10. ประสานงานบริการวิชาการ
11. ประสานงานของงานหลักสูตร
ทำงานอยู่
02

นาง กัลรภัสณ์ พัฒนบดีพงศ์
-------------------------------------------------------
KANRAPHAT PHATTANABODEEPHONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : สำนักงานสาขาวิชา/ภาควิชา
Email : anatsaya.a@psu.ac.th
Tel : 3036 , 3008
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) , วิทยาลัยครูสงขลา , 2534
1. งานธุรการภาควิชา
2. จัดประกันคุณภาพของหลักสูต
3. ประสานงานของงานแผนและนโยบาย
4. ประสานงานของงานการเจ้าหน้าที่
5. ประสานงานของงานวิจัย
6. ประสานของงานบัณฑิตศึกษา
7. ประสานงานของงานกิจการนักศึกษา
8. ประสานงานของงานการเงินและพัสดุ
9. ประสานงานการขอใช้ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ
10. ประสานงานบริการวิชาการ
11. ประสานงานของงานหลักสูตร
ทำงานอยู่
03

นาย ริฎวาน หะมิดง
-------------------------------------------------------
RIDWAN HAMIDONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : สำนักงานสาขาวิชา/ภาควิชา
Email : ridwan.h@psu.ac.th
Tel : 3036, 3008
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (บริหารการศึกษา) , มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , 2556
รป.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2553
1. งานธุรการภาควิชา
2. จัดประกันคุณภาพของหลักสูต
3. ประสานงานของงานแผนและนโยบาย
4. ประสานงานของงานการเจ้าหน้าที่
5. ประสานงานของงานวิจัย
6. ประสานของงานบัณฑิตศึกษา
7. ประสานงานของงานกิจการนักศึกษา
8. ประสานงานของงานการเงินและพัสดุ
9. ประสานงานการขอใช้ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ
10. ประสานงานบริการวิชาการ
11. ประสานงานของงานหลักสูตร
ทำงานอยู่
04

นางสาว อัยพิจยา ศวัสร์กุลกร
-------------------------------------------------------
AIPIJAYA SAWADKULLAKORN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : สำนักงานสาขาวิชา/ภาควิชา
Email : vaoranatthalaksami.s@psu.ac.th
Tel : 3036, 3008
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2553
บธ.บ. (การตลาด) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2548
1. งานธุรการภาควิชา
2. จัดประกันคุณภาพของหลักสูต
3. ประสานงานของงานแผนและนโยบาย
4. ประสานงานของงานการเจ้าหน้าที่
5. ประสานงานของงานวิจัย
6. ประสานของงานบัณฑิตศึกษา
7. ประสานงานของงานกิจการนักศึกษา
8. ประสานงานของงานการเงินและพัสดุ
9. ประสานงานการขอใช้ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการ
10. ประสานงานบริการวิชาการ
11. ประสานงานของงานหลักสูตร
ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี