สำนักงานคณะ [เรียงตามตัวอักษร] :  หน่วยวิชาการและบัณฑิตศึกษา


ที่
บุคลากร
รายละเอียด
ภาระงานหลัก
สถานะ
01

นาง สมจิตร์ แก้วมณี
-------------------------------------------------------
SOMCHIT KAEWMANEE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยวิชาการและบัณฑิตศึกษา
Email : somchit.k@psu.ac.th
Tel : 3037
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ค.บ. (สังคมศึกษา) , วิทยาลัยครูยะลา , 2531
1. งานการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
2. ประสานงานการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
3. การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
4. จัดโครงการที่สนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
5. เลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ
6. ทุนพัฒนาอาจารย์เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
7. รายการวิทยุท่องสังคมมนุษย์และรายการมาลัยสลับสี
ทำงานอยู่
02

นาง ณัฐพร อิ่มอุไร
-------------------------------------------------------
NATTAPORN IMURAI

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยวิชาการและบัณฑิตศึกษา
Email : nattaporn.i@psu.ac.th
Tel : 3015
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) , วิทยาลัยครูยะลา , 2535
1. การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
2. รายวิชาที่เปิดสอน
3. ประสานงานการส่งข้อสอบ/จัดกรรมการคุมสอบ/เบิกเงินค่าคุมสอบ
4. ส่งผลการเรียน/แก้ไขผลการเรียน
5. นักศึกษาเข้าวิชาโท/ย้ายสาขาวิชาเอก-โท/ย้ายคณะ/เทียบโอนรายวิชา
6. ผ่อนผันการสอบกลางภาค-สอบไล่
7. ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา
8. มอ.วิชาการ
9. การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะ
10. โครงการงบประมาณเงินรายได้ของฝ่ายวิชาการ
11. เลขานุการคณบดี
ทำงานอยู่
03

นางสาว จงรักษ์ ศรีจันทร์งาม
-------------------------------------------------------
JONGRAK SRICHANNGAM

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยวิชาการและบัณฑิตศึกษา
Email : jongrak.sr@psu.ac.th
Tel : 3018
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2557
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2552
1. งานสหกิจศึกษา
2. การฝึกงานของนักศึกษา
3. รายวิชา 400-100 กิจกรรมประกอบหลักสูตร
4. การบันทึกชั่วโมงกิจกรรมประเภทวิชาการ
5. การสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
6. โครงการงบประมาณเงินรายได้ของฝ่ายวิชาการ
7. การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
8. อาจารย์ที่ปรึกษา
9. ผ่อนผันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
10. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่
ทำงานอยู่
04

นาง ศิริพร ทองนวลจันทร์
-------------------------------------------------------
SIRIPORN TONGNUANCHAN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยวิชาการและบัณฑิตศึกษา
Email : siriporn.to@psu.ac.th
Tel : 3018
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2550
ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2546
1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี
2. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. ประสานงานอาจารย์พิเศษ
4. จัดทำคู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี
5. ติดตามรายงานข้อมูลการเรียนการสอน (มคอ.)
6. ทุนสนับสนุนการแต่ง แปล และเรียบเรียงหนังสือ ตำรา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
7. ทุน PSU TPSF
8. ทุน LMS 2@PSU
9. ประสานงานโครงการจัดการเรียนการสอน ตปท.นิวซีแลนด์
10. โครงการงบประมาณเงินรายได้ของฝ่ายวิชาการ
11. การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
12. นักศึกษาขอลาพัก/ลาออก/รักษาสถานภาพนักศึกษา
13. นักศึกษาสำเร็จการศึกษา
14. การรับรองปริญญา
15. เลขานุการที่ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ
ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี