สำนักงานคณะ [เรียงตามตัวอักษร] :  หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร


ที่
บุคลากร
รายละเอียด
ภาระงานหลัก
สถานะ
01

นาง นุสรา เจะดือเระ
-------------------------------------------------------
NUSRA JEHDUEREH

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Email : nusra.w@psu.ac.th
Tel : 3013
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2552
1. งานวิเทศสัมพันธ์
2. สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระยะสั้น และ 1 ภาคการศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
4. การจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ/วีซ่า/ใบอนุญาตทำงาน
5. ออกหนังสือราชการภาษาอังกฤษ
6. ออกหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
7. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ
ทำงานอยู่
02

นางสาว อัสมะห์ โวะ
-------------------------------------------------------
HASMAH WOK

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Email : hasmah.w@psu.ac.th
Tel : 3014
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.บ. (ศิลปกรรม) , สถาบันราชภัฏยะลา , 2549
1. วารสารวิชาการคณะฯ
2. พิจารณาตรวจสอบคุณภาพบทความวิชาการ (เบื้องต้น)
3. เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคุณภาพบทความ
4. สรุปผลการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ดำเนินการและแจ้งแก้ไขและติดตามบทความ
5. ออกแบบจัดทำรูปเล่มวารสารคณะฯ
7. ออกแบบงานและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
8. ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์วารสาร
ทำงานอยู่
03

นางสาว วนัชพร รัตนจินดา
-------------------------------------------------------
WANATCHAPORN RATTANAJINDA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
Email : wanatchaporn.r@psu.ac.th
Tel : 3014
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ว.บ. (วารสารศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2560
1. งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารคณะฯ
2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
3. บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ในกิจกรรมต่าง ๆ
4. งานสื่อมัลติมีเดีย สื่อการสอน
5. จัดทำและเบิกจ่ายของที่ระลึกคณะฯ
6. รายการ HUSO Channel
7. Facebook คณะ ฯ และ Line Official
ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี