สำนักงานคณะ [เรียงตามตัวอักษร] :  หน่วยพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย


ที่
บุคลากร
รายละเอียด
ภาระงานหลัก
สถานะ
01

นาย สันติ เส็นหมาน
-------------------------------------------------------
SUNTI SENHMAN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย
Email : sunti.s@psu.ac.th
Tel : 3016
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2553
ศศ.บ. (ประถมศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2546
1. กองทุนวิจัยคณะฯ
2. การขอทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย
3. การขอเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงาน
4. ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะฯ
5. แหล่งทุนภายนอก
6. การประกันคุณภาพด้านการวิจัย
7. เว็บไซต์หน่วยส่งเสริมและประสานงานวิจัย
8. ระบบบริหารวิจัย PRPM
9. ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ HRMIS
ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี