สำนักงานคณะ [เรียงตามตัวอักษร] :  หน่วยการเจ้าหน้าที่


ที่
บุคลากร
รายละเอียด
ภาระงานหลัก
สถานะ
01

นาง วาสนา สีลาภเกื้อ
-------------------------------------------------------
VASSANA SEELAPKUEA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยการเจ้าหน้าที่
Email : vassana.pea@psu.ac.th
Tel : 3028
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2555
บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ , 2546
1. การขอตำแหน่งทางวิชาการ
2. การลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/การขอขยายเวลาศึกษาต่อ/ฝึกอบรม ภายในและต่างประเทศ
3. การขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน
4. การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
5. ข้อมูลสถิติ (ฐานข้อมูล) ที่เกี่ยวข้อง
6. งานทะเบียนประวัติ ออกหนังสือรับรอง และการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารภายในคณะ
7. การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าทำงาน
8. การสรรหาหัวหน้าสาขาวิชา
ทำงานอยู่
02

นางสาว อัสมา ส่งเสริม
-------------------------------------------------------
ASSAMA SONGSERM

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยการเจ้าหน้าที่
Email : assama.s@psu.ac.th
Tel : 3019
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
บธ.บ. (การตลาด) , มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2546
1. การขอเปลี่ยนสถานภาพของบุคลากร
2. การโอน/ย้าย/ลาออก
3. การขอปรับ/เพิ่มวุฒิการศึกษา
4. งานข้อมูลในระบบ MIS -DSS DSS
5. งานสวัสดิการบุคลากร
6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. การเลื่อนขั้นเงินเดือน
7. งานวิจัยและจรรยาบรรณ
8. การขอตำแหน่งที่สูงขึ้น (สายสนับสนุน)
9. การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
10. การออกคำสั่งจ้าง (ต่อเนื่อง) พนักงานเงินรายได้
11. การเสนอชื่อ/การแต่งตั้งบุคคลได้รับรางวัล
12. งานประสานงานการสรรหาผู้สมควรจะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะต่างๆ ที่ว่างลง
ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี