สำนักงานคณะ [เรียงตามตัวอักษร] :  หน่วยรักษาความปลอดภัย


ที่
บุคลากร
รายละเอียด
ภาระงานหลัก
สถานะ
01

นาย วัชรากรณ์ ตีบทอง
-------------------------------------------------------
WATCHARAKORN TEEPTHONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยรักษาความปลอดภัย
Email : watcharakorn.t@psu.ac.th
Tel : 3044
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปวช. (ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม) , วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี , 2541
1. ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคณะฯ
2. ตรวจสอบการเข้า-ออก ของบุคลากรและนักศึกษา นอกเวลาราชการ
3. ดูแลการจอดรถหน้าอาคาร 50
4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของสาธารณูปโภค
5. ดูแลภูมิทัศน์
ทำงานอยู่
02

นาย สราวุธ ชูดแดง
-------------------------------------------------------
SRAWUT CHUTDAENG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยรักษาความปลอดภัย
Email : srawut.c@psu.ac.th
Tel : 3044
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
-1. ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคณะฯ
2. ตรวจสอบการเข้า-ออก ของบุคลากรและนักศึกษา นอกเวลาราชการ
3. ดูแลการจอดรถหน้าอาคาร 50
4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของสาธารณูปโภค
5. ดูแลภูมิทัศน์
ทำงานอยู่
03

นาย สุไลมาน มะเด็ง
-------------------------------------------------------
SULAIMAN MADENG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยรักษาความปลอดภัย
Email : sulaiman.ma@psu.ac.th
Tel : 3044
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
-1. ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคณะฯ
2. ตรวจสอบการเข้า-ออก ของบุคลากรและนักศึกษา นอกเวลาราชการ
3. ดูแลการจอดรถหน้าอาคาร 50
4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของสาธารณูปโภค
5. ดูแลภูมิทัศน์
ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี