สำนักงานคณะ [เรียงตามตัวอักษร] :  หน่วยบริการวิชาการและบ่มเพาะอาชีพ


ที่
บุคลากร
รายละเอียด
ภาระงานหลัก
สถานะ
01

นางสาว อามีเน๊าะ ดอเลาะ
-------------------------------------------------------
AMEENOH DOLOH

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยบริการวิชาการและบ่มเพาะอาชีพ
Email : ameenoh.d@psu.ac.th
Tel : 3086
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2554
1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ
2. จัดโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
3. จัดโครงการบริการวิชาการแบบหารายได้
4. ดำเนินงานที่ปรึกษาโครงการ (โครงการแบบว่าจ้าง)
5. จัดเสวนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. ประสานงานจัดงานประชุมวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
7. ประสานงานการจัดส่งบุคลากรไปบริการวิชาการรูปแบบต่างๆ
8. จัดทำและส่งรายงานโครงการงบประมาณแผ่นดิน
9. งานประกันคุณภาพของหน่วยฯ
10. จัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานโครงการบริการวิชาการ
11. ดำเนินงานด้านการบ่มเพาะอาชีพนักศึกษา
ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี