สำนักงานคณะ [เรียงตามตัวอักษร] :  หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


ที่
บุคลากร
รายละเอียด
ภาระงานหลัก
สถานะ
01

นางสาว พิกุล แซ่เจน
-------------------------------------------------------
PIKUN SEA-JANE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Email : pikun.s@psu.ac.th
Tel : 3009
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (จิตวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2560
รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2550
1. โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้คณะ
2. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. งานวินัยนักศึกษา
4. การให้คำปรึกษานักศึกษา
5. ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ
6. ระบบกิจกรรมและทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา
7. สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
8. การประกันคุณภาพ
ทำงานอยู่
02

นาย ธนาพงศ์ ไชยรีย์
-------------------------------------------------------
THANARPHONG CHAIREE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Email : thanarphong.c@psu.ac.th
Tel : 3009
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร , 2549
1. โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษาจากทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้คณะ
2. งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
3. งานวินัยนักศึกษา
4. การให้คำปรึกษานักศึกษา
5. ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ
6. ระบบกิจกรรมและทรานสคริปกิจกรรมนักศึกษา
7. สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ
8. การประกันคุณภาพ
ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี