สำนักงานคณะ [เรียงตามตัวอักษร] :  หน่วยคลังและพัสดุ


ที่
บุคลากร
รายละเอียด
ภาระงานหลัก
สถานะ
01

นางสาว กัลยา แซ่ลิ่ม
-------------------------------------------------------
KUNLAYA SAELIM

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยคลังและพัสดุ
Email : kunlaya.s@psu.ac.th
Tel : 3012
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2544
1. เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้คณะฯ
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3. ค่าสอน / ค่าตรวจข้อสอบ
4. ค่าสาธารณูปโภค
5. งบเงินอุดหนุนทั่วไป
6. เอกสารเงินยืมต่าง ๆ
7. งบพัฒนาบุคลากร
8. การเงินของมูลนิธิ 20 ปี คณะฯ
9. ค่าจ้างและเงินเสี่ยงภัยของลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะฯ
10. รายงานการเงินงบประมาณรายได้คณะฯ
ทำงานอยู่
02

นางสาว เยาวลักษณ์ สุวรรณชมภู
-------------------------------------------------------
YOUWALUK SUWANCHOMPHU

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยคลังและพัสดุ
Email : youwaluk.s@psu.ac.th
Tel : 3011
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
บธ.บ. (การบัญชี) , มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา , 2549
1. จัดซื้อ-จัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์
2. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายโครงการ
3. นำส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าระบบ e-GP
4. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
5. ตรวจสอบพัสดุประจำปี
6. เบิกจ่ายโครงการต่าง ๆ
ทำงานอยู่
03

นาย วิญญู โอชโร
-------------------------------------------------------
WINYU OCHARO

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยคลังและพัสดุ
Email : winyu.o@psu.ac.th
Tel : 3011
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2548
1. จัดซื้อจัดจ้างหมวดวัสดุ-ครุภัณฑ์
2. อนุมัติเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานสำรองเบิกจ่าย
3. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย หมวดวัสดุและใช้สอย
4. นำส่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเข้าระบบ e-GP
5. รับแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ภายในคณะ
6. ดูแลหลักประกันสัญญา
7. ดูแลระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของคณะ
8. ตรวจสอบพัสดุประจำปี
9. ควบคุมครุภัณฑ์ภายในคณะ
10. ดูแลงานอาคารสถานที่ของคณะ ฯ
ทำงานอยู่
04

นางสาว วรรณิศา คำคง
-------------------------------------------------------
WANNISA KUMKONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยคลังและพัสดุ
Email : wannisa.k@psu.ac.th
Tel : 3081
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
บช.บ. (การบัญชี) , มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2559
1. เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้คณะฯ
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
3. ค่าสอน / ค่าตรวจข้อสอบ
4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป
5. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
6. ค่าเล่าเรียนบุตร
7. เอกสารเงินยืมต่าง ๆ
8. งบพัฒนาบุคลากร
9. บันทึกข้อมูลจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
10. รับ-ส่งเงิน ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
11. ปฏิบัติหน้าที่ธุรการหน่วยฯ
ทำงานอยู่
05

นางสาว มนัสชนก ธรรมรัตน์
-------------------------------------------------------
MANATCHANOK THAMMARAT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยคลังและพัสดุ
Email : manatchanok.t@psu.ac.th
Tel : 3081
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
บช.บ. (การบัญชี) , มหาวิทยาลัยทักษิณ , 2558
1. เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้คณะฯ
2. เงินรายได้สะสม/เงินรายได้วิทยาเขต
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
4. ค่าสอน / ค่าตรวจข้อสอบ
5. เงินสมทบค่าประกันสังคม
6. เงินบำเหน็จ และเงินทำขวัญลูกจ้าง
7. เอกสารเงินยืมต่าง ๆ
8. งบพัฒนาบุคลากร
9. แจ้งผู้มีสิทธิ์รับเงิน สปพ. ของพนักงานมหาวิทยาลัย
10. ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ, ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
11. กองทุนวิจัยคณะฯ
12. จัดทำรายงานเงินงบประมาณแผ่นดินเสนอผู้บริหาร
ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี