หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
    (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

ดร. ดิเรก หมานมานะ
----------------------------------------------------------------
DIREAK MANMANAH

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Email : direak.m@psu.ac.th
Tel : 3064
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (ประชากรศึกษา) , มหาวิทยาลัยมหิดล , 2560
วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรม) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2548
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง , 2540

ทำงานอยู่
02

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต ไกรวิจิตร
----------------------------------------------------------------
BUNDIT GRIVIJITR

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Email : bundit.g@psu.ac.th
Tel : 3064
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (สหวิทยาการ) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2560
สม.ม. (มานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2549
ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2543

ทำงานอยู่
03

นาย ปิง วิชัยดิษฐ
----------------------------------------------------------------
PING WICHAIDIT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Email : sorrapong.w@psu.ac.th
Tel : 3064
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
มน.ม. (มานุษยวิทยา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2542

ทำงานอยู่
04

นาย พะเยาว์ ละกะเต็บ
----------------------------------------------------------------
PAYAO LAKATEB

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Email : payao.l@psu.ac.th
Tel : 3064
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
สค.ม. (สังคมวิทยา) , , 2538
ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2533

ทำงานอยู่
05

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
----------------------------------------------------------------
MUHAMMADRORFI-EE MUSOR

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Email : muhammadrorfi-ee.m@psu.ac.th
Tel : 3029
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
สค.ม. (สังคมวิทยา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2549
รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544

ทำงานอยู่
06

นาย ศุภกิตด์ โตประเสริฐ
----------------------------------------------------------------
SUPAKIT TOPRASERT

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ไม่มีระดับ
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Email : supakit.to@psu.ac.th
Tel : 3064
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (Anthropology) , Universitas Gadjah Mada , 2561
สม.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2555

ทำงานอยู่
07

นางสาว สมฤดี สงวนแก้ว
----------------------------------------------------------------
SOMRUDEE SAGUANKAEW

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Email : somrudee.s@psu.ac.th
Tel : 3029
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
สม.ม. (สังคมวิทยา) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2542

ทำงานอยู่
08

ดร. สาลาม๊ะ หลงสะเตียะ
----------------------------------------------------------------
SALAMAH LONGSATIA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Email : salamah.l@psu.ac.th
Tel : 3064
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปร.ด. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2563
ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2555
ศศ.บ. (กฎหมายอิสลาม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2549

ทำงานอยู่
09

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริรัตน์ บำรุงกรณ์
----------------------------------------------------------------
SIRIRATH BAMRUNGKORN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Email : sirirath.b@psu.ac.th
Tel : 3064
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
สส.ด. (การบริหารสังคม) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2562
สค.ม. (สังคมวิทยา) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2527

ทำงานอยู่
10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต
----------------------------------------------------------------
ANLAYA SMUSENETO

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : -
กลุ่มงาน : กลุ่มงานวิชาการ
หลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Email : anlaya.s@psu.ac.th
Tel : 3064
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (ประชากรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหิดล , 2554
ศศ.ม. (ประชากรศาสตร์) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547
ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2544

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี