สำนักงานคณะ [เรียงตามตัวอักษร] :  หน่วยวางแผน และประกันคุณภาพ


ที่
บุคลากร
รายละเอียด
ภาระงานหลัก
สถานะ
01

นาง ปรียพัชรา ชัยรัตน์ สุวัตถี
-------------------------------------------------------
PRIYABACHARA CHAIYARAT SUWATTEE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยวางแผน และประกันคุณภาพ
Email : priyabachara.c@psu.ac.th
Tel : 3033
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2547
1. จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย/เงินรายได้
2. จัดทำแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
4. รายงานผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส
5. วิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณ
6. รวบรวมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลงบประมาณ
7. รายงานข้อมูลงบประมาณที่สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
8. ประสานงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะ แผนกลยุทธ์คณะ แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
9. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์คณะ
ทำงานอยู่
02

นางสาว ภัทรา สหะวิริยะ
-------------------------------------------------------
PATRA SAHAVIRIYA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยวางแผน และประกันคุณภาพ
Email : patra.s@psu.ac.th
Tel : 3023
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
สส.ม. (นโยบายสวัสดิการสังคม) , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2555
ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2551
1. จัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะ
2. จัดทำแผนและทบทวนกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย / ลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน
3. จัดทำแผนดำเนินการภาระงานใหม่และแผนการรับนักศึกษา
4. การขอบรรจุสาขาวิชาใหม่/แผนการเปิดสาขาวิชาใหม่
5. ทุนผู้ช่วยสอน
6. จัดทำรายงานประจำปีคณะ
7. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตร/ใหม่
8. วิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา
9. งานประกันคุณภาพระดับคณะ EdPEx
10. งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT QA
11. ผู้ดูแลระบบ CHE QA ระดับคณะ
12. รายงานผลการดำเนินงานตาม KPIs
13. งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี