สำนักงานคณะ [เรียงตามตัวอักษร] :  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ


ที่
บุคลากร
รายละเอียด
ภาระงานหลัก
สถานะ
01

นางสาว ลักขณา ฉุ้นทิ้ง
-------------------------------------------------------
LAKKANA CHUNTHING

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
Email : lakkana.c@psu.ac.th
Tel : 3077
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.ม. (การจัดการสารสนเทศ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2551
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2547
1. งานพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
2. งานพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์
3. จัดทำแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้งบประมาณเงินรายได้ของหน่วยฯ
4. ดูแลการจัดสอบภาษอังกฤษ Tell Me More และ PSU -Test
5. งานบริหารจัดการบัญชี PSU Passport และ E-Mail
6. งานฝึกอบบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. งานประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำงานอยู่
02

นางสาว สาวิตรี วงษ์นุ่น
-------------------------------------------------------
SAWITREE WONGNOON

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
Email : sawitree.won@psu.ac.th
Tel : 3077
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2554
สศ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) , มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , 2550
1. งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
2.ควบคุมป้องกันความปลอดภัยทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ตทุกประเภท 3. งานพัฒนา/ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
4. งานสารสนเทศทั่วไป
5. งานฝึกอบบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. งานประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำงานอยู่
03

นาย อายีซัน เจะอีแต
-------------------------------------------------------
AYEESAN JEHITEA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
Email : ayeesan.j@psu.ac.th
Tel : 3077
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปวส. (ช่างไฟฟ้ากำลัง2) , วิทยาลัยเทคนิคยะลา , 2546
1. งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
2. งานดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการ 50117/50119/50224/50427 และมุม IT&Library Zone
3. งานซ่อมบำรุงตลับหมึกและเครื่องพิมพ์
4. งานดูแลระบบกล้องวงจรปิด
5. งานบริการยืม-คืน Notebook และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
6. งานฝึกอบบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. งานประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำงานอยู่
04

นาย นิอัศฮาร์ วารีมาศ
-------------------------------------------------------
NIAZHAR WAREEMAS

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
Email : niazhar.w@psu.ac.th
Tel : 3077
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.บ. (คอมพิวเตอร์) , มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร , 2550
ปวส. (เทคนิคคอมพิวเตอร์) , วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี , 2548
1. งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
2. งานดูแลการใช้ห้องปฏิบัติการ 50120/ 50121/ 50227/ 50115/ 50423 และ 50415
3. งานซ่อมบำรุงตลับหมึกและเครื่องพิมพ์
4. งานดูแลระบบกล้องวงจรปิด
5. งานบริการยืม-คืน Notebook และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
6. งานฝึกอบบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. งานประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำงานอยู่
05

นาย มูไฮมิน สุหลง
-------------------------------------------------------
MOHYMIN SULONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
Email : mohymin.s@psu.ac.th
Tel : 3077
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2660
1. งานบันทึกภาพเคลื่อนไหว/บันทึกภาพนิ่ง
2. ผลิตสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ในเว็บไซต์คณะ, Facebook คณะ และ HUSO Channel
2. งานออกแบบและจัดทำป้ายข้อความ/ป้ายสติ๊กเกอร์
3. งานดูแลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม
4. งานบริการยืม-คืน Notebook และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
5. ควบคุมทีวีประชาสัมพันธ์คณะฯ
6. งานฝึกอบบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. งานประกันคุณภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี