สำนักงานคณะ [เรียงตามตัวอักษร] :  หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ


ที่
บุคลากร
รายละเอียด
ภาระงานหลัก
สถานะ
01

นาย อัฐฐวัต เรืองรัตน์รุ่ง
-------------------------------------------------------
ATTHAWAT RUANGRATRUNG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
Email : nuttakan.j@psu.ac.th
Tel : 3044
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ม.3 (-) , โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล , 2541
1. ขับรถรับ-ส่งผู้บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงแขกที่มาเยือนคณะ
2. ตรวจสอบและทำความสะอาดรถยนต์
3. จัดทำทะเบียนคุมประวัติการใช้รถ
4. จัดทำแผนการรักษาและดูแลรถยนต์
5. งานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
6. การผลิตเอกสารเพื่อการเรียนการสอน
7. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/ระบบโทรศัพท์/งานซ่อมทั่วไปของอาคาร 50
8. ดูแลและซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์
9. ดูแลเครื่องปรับอากาศ
ทำงานอยู่
02

นาย พันธ์ชัย ใจเย็น
-------------------------------------------------------
PANCHAI JAIYEN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
Email : panchai.j@psu.ac.th
Tel : 3044
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ปวช. (ช่างยนต์) , วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี , 2533
1. ขับรถรับ-ส่งผู้บุคลากรและนักศึกษา รวมถึงแขกที่มาเยือนคณะ
2. ตรวจสอบและทำความสะอาดรถยนต์
3. จัดทำทะเบียนคุมประวัติการใช้รถ
4. จัดทำแผนการรักษาและดูแลรถยนต์
5. งานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์
6. การผลิตเอกสารเพื่อการเรียนการสอน
7. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาและงานซ่อมทั่วไป
ทำงานอยู่
03

นาง เกศณีย์ แซ่ซี่
-------------------------------------------------------
KASANEE SAE-SEE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
Email : kasanee.s@psu.ac.th
Tel : 3044
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
-1. แม่บ้านดูแลความเรียบร้อยชั้น 4
2. ทำความสะอาดห้องน้ำชั้น 4
3. ดูแลและแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์
4. ดูแลภูมิทัศน์
5. ดูแลการจัดงานเลี้ยงประชุม
6. จัดเรียงและเย็บเอกสาร
7. เดินเอกสารจากภาควิชามายังสำนักงานเลขาฯ
ทำงานอยู่
04

นางสาว ชีพ บางพงศ์
-------------------------------------------------------
CHEAP BANGPONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
Email : cheap.b@psu.ac.th
Tel : 3044
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
-1. แม่บ้านดูแลความเรียบร้อยชั้น 1
2. ทำความสะอาดห้องน้ำชั้น 1 (เฉพาะฝั่งอาคารเรียน 58)
3. ดูแลภูมิทัศน์
4. ดูแลการจัดงานเลี้ยงประชุม
5. จัดเรียงและเย็บเอกสาร
ทำงานอยู่
05

นาง ดัชนี ทองช่วย
-------------------------------------------------------
DATCHANEE THONGCHUY

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
Email : datchanee.t@psu.ac.th
Tel : 3044
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
-1. แม่บ้านดูแลความเรียบร้อยชั้น 2
2. ดูแลภูมิทัศน์
3. ดูแลการจัดงานเลี้ยงประชุม
4. จัดเรียงและเย็บเอกสาร
ทำงานอยู่
06

นางสาว กาลัญญุตา อีแมดอสะ
-------------------------------------------------------
KALUNYUTA E-MAEDORSA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
Email : kalunyuta.e@psu.ac.th
Tel : 3044
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
-1. แม่บ้านดูแลความเรียบร้อยชั้น 3
2. งานธุรการภาควิชา
3. ทำความสะอาดห้องน้ำชั้น 3 (เฉพาะฝั่งอาคารเรียน 58)
4. ดูแลและแจ้งซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์
5. ดูแลการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ/ไฟฟ้า
6. ดูแลภูมิทัศน์
7. ดูแลการจัดงานเลี้ยงประชุม
8. จัดเรียงและเย็บเอกสาร
ทำงานอยู่
07

นางสาว วิลาวัลย์ กามะ
-------------------------------------------------------
WILAWAN KAMA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
Email : wilawan.k@psu.ac.th
Tel : 3044
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) , วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี , 2545
1. แม่บ้้านดูแลความสะอาดของห้องน้ำและบันได ชั้น 2
2. ดูแลภูมิทัศน์
3. ดูแลการจัดงานเลี้ยงประชุม
4. จัดเรียงและเย็บเอกสาร
5. รับ-ส่ง เอกสารหนังสือภายนอก
6. รับ-ส่ง เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์
7. รับ-ส่ง ไปรษณีย์
ทำงานอยู่
08

นางสาว ฟาติมา เบญอาลาวี
-------------------------------------------------------
FATHIMA BENALAWEE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะ
หน่วยงานย่อย : หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
Email : -@psu.ac.th
Tel : 3044
-------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (การตลาด) , วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี , 2544
1. แม่บ้้านดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่อาคาร 50 ชั้น 3 2. ดูแลภูมิทัศน์ 3. ดูแลการจัดงานเลี้ยงประชุม 4. จัดเรียงและเย็บเอกสาร 5. รับ-ส่ง เอกสารหนังสือภายนอก 6. รับ-ส่ง เอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ 7. รับ-ส่ง ไปรษณีย์
ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี