ผู้บริหารภาควิชา/แผนกวิชา :   ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
   

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

นาย รชฎ สาตราวุธ [RACHOD SATRAWUT]
----------------------------------------------------------------
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาปรัชญาและศาสนา
Email : rachod.s@psu.ac.th
Tel : 3061
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
อ.ม. (ปรัชญา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545
อ.บ. (ฝรั่งเศส) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2541

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี