แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาภูมิศาสตร์
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

นายดำรง เสียมไหม
----------------------------------------------------------------
DAMRONG SIAMMAI

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภูมิศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภูมิศาสตร์
Email : damrong.s@psu.ac.th
Tel : 3034
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) , มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2537

ทำงานอยู่
02

นายนัฐพงษ์ พวงแก้ว
----------------------------------------------------------------
NATTAPONG PUANGKAEW

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภูมิศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภูมิศาสตร์
Email : nattapong.pu@psu.ac.th
Tel : 3017
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2556
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2553

ทำงานอยู่
03

นายวุฒิพงษ์ แสงมณี
----------------------------------------------------------------
WUTTHIPONG SEANGMANEE

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภูมิศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภูมิศาสตร์
Email : wutthipong.s@psu.ac.th
Tel : 3017
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
กศ.ม. (ภูมิศาสตร์) , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2541
คศ.บ. (สังคมศึกษา) , วิทยาลัยราภัฎสกลนคร , 2538

ทำงานอยู่
04

นางสาวสุพรรณี ทักษิณสัมพันธ์
----------------------------------------------------------------
SUPANNEE TAKSINSAMPAN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภูมิศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภูมิศาสตร์
Email : supannee.t@psu.ac.th
Tel : 3036
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.ด. (ปฐพีวิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2562
วท.ม. (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2547
วท.บ. (ปฐพีวิทยา) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2545

ทำงานอยู่
05

นายอนุกูล ตันสุพล
----------------------------------------------------------------
ANUKUL TANSUPOL

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภูมิศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภูมิศาสตร์
Email : anukul.t@psu.ac.th
Tel : 3036
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ผ.ม. (การวางผังเมือง) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2547
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543

ทำงานอยู่
06

นางสาวอภิรดี สรวิสูตร
----------------------------------------------------------------
APIRADEE SARAVISUTRA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภูมิศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภูมิศาสตร์
Email : apiradee.sa@psu.ac.th
Tel : 3017
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.ด. (ภูมิศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2554
วท.ม. (ภูมิศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2544
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2539

ทำงานอยู่
07

นายอาคม โสวณา
----------------------------------------------------------------
AKOM SOWANA

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภูมิศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภูมิศาสตร์
Email : akom.s@psu.ac.th
Tel : 3034
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Natural Resource Management) , สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย , 2553
M.S. (ปฐพีศาสตร์) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2539
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2534

ทำงานอยู่
08

นายเอกรักษ์ ใฝ่บุญ
----------------------------------------------------------------
AEKKARAK FAIBOON

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภูมิศาสตร์
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภูมิศาสตร์
Email : aekkarak.f@psu.ac.th
Tel : 3017
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2547
วท.บ. (พืชศาสตร์) , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , 2533

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี