แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาภาษาเยอรมัน
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

นางสาวปริลักษณ์ กลิ่นช้าง
----------------------------------------------------------------
PARILAK KLINCHANG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเยอรมัน
Email : parilak.k@psu.ac.th
Tel : 3045
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (ภาษาเยอรมัน) , European University Viadrina , 2552
อ.ม. (วรรณคดีเปรียบเทียบ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2545
อ.บ. (ภาษาเยอรมัน) , มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2539

ทำงานอยู่
02

นางสาววิชนีย์ สุวรรณสังข์
----------------------------------------------------------------
WITCHANEE SUWANNASANG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเยอรมัน
Email : witchanee.s@psu.ac.th
Tel : 3045
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2546
ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) , มหาวิทยาลัยพายัพ , 2540

ทำงานอยู่
03

นางสุภาภรณ์ สุวรรณโอภาส
----------------------------------------------------------------
SUPAPORN SUWANOPAS

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันตก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาเยอรมัน
Email : supaporn.suw@psu.ac.th
Tel : 3045
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ) , Friedrich - Schiller - Universitat Jena , 2549
ศศ.บ. (ภาษาเยอรมัน) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2532

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี