แผนกวิชา/สาขาวิชา :   แผนกวิชาภาษาจีน
   (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ)

ที่
บุคลากร
รายละเอียด
สถานะ
01

MR.MINGXIN FAN
----------------------------------------------------------------
MINGXIN FAN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาจีน
Email : mingxin.f@psu.ac.th
Tel : 3052
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (ชาติพันธุ์ศึกษา) , Yunnan University , 2557

ทำงานอยู่
02

MissWANRONG HOU
----------------------------------------------------------------
WANRONG HOU

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาจีน
Email : wanrong.h@psu.ac.th
Tel : 3052
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
MTESOL (การศึกษาภาษาจีนนานาชาติ) , Yunnan University , 2559
B.A. (Teaching Chinese as a Secone Language) , Yunnan University , 2557

ทำงานอยู่
03

นายจิระชัย แซ่ตั้ง
----------------------------------------------------------------
JIRACHAI SAE-THUNG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาจีน
Email : jirachai.s@psu.ac.th
Tel : 3052
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (Chinese Philology) , Huaqiao University , 2554
ศศ.บ. (ภาษาจีน) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2551

ทำงานอยู่
04

นายทัศน์ธนิต ทองแดง
----------------------------------------------------------------
TATTANIT TONGDAENG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาจีน
Email : tattanit.t@psu.ac.th
Tel : 3052
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
ศศ.ม. (Modern and Contemporary Chinese Literature) , Shanghai University , 2556
ศศ.บ. (วิเทศธุรกิจ(จีน)) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2550

ลาศึกษาต่อต่างประเทศ
05

นางสาวนารีรัตน์ วัฒนเวฬุ
----------------------------------------------------------------
NAREERAT WATTHANAWELU

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : วิชชาจารย์ (Profressional teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาจีน
Email : nareerat.s@psu.ac.th
Tel : 3052
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (Chinese Language and Philology) , Shandong University , 2554
Masters degree in Literature (Modern Chinese) , Beijing Language and Culture University , 2546
ศศ.บ. (ภาษาจีน) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2539

ทำงานอยู่
06

นางสาวปิยวรรณ ปิยะกาญจน์
----------------------------------------------------------------
PIYAWAN PIYAKAN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ดรุณาจารย์ (Fellow teacher)
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาจีน
Email : piyawan.pi@psu.ac.th
Tel : 3052
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Ph.D. (วรรณคดีเปรียบเทียบและวรรณคดีโลก) , Tianjin Normal University , 2557
M.A. (Chinese Language and Philology) , Tianjin Normal University , 2546
ศศ.บ. (ภาษาจีน) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2539

ทำงานอยู่
07

นางสาวสุจิตรา ประวงษ์
----------------------------------------------------------------
SUJITRA PRAWONG

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาจีน
Email : sujitra.pr@psu.ac.th
Tel : 3052
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Language) , Shanghai University , 2562
ศศ.บ. (ภาษาจีน) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2559

ทำงานอยู่
08

นางสาวอุมาพร เกียรติกิระขจร
----------------------------------------------------------------
UMAPORN KIATKIRAKAJORN

ตำแหน่งทางวิชาการ/ปฏิบัติการสูงสุด : อาจารย์
ระดับสมรรถนะอาจารย์ : ไม่มีตำแหน่งสมรรถนะอาจารย์
ภาควิชา : ภาควิชาภาษาตะวันออก
แผนกวิชา/สาขาวิชา : แผนกวิชาภาษาจีน
Email : umaporn.k@psu.ac.th
Tel : 3052
----------------------------------------------------------------
ข้อมูลการศึกษา :
Master of Arts (Chinese Dialect) , Huaqiao University , 2554
ศศ.บ. (ภาษาจีน) , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2548

ทำงานอยู่


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : 1. คุณอัสมา ส่งเสริม โทร : 3019 และ 2. คุณวาสนา สีลาภเกื้อ โทร : 3028
พัฒนาiระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี