คำแนะนำการขอหนังสือรับรอง มีขั้นตอนดังนี้
                    1. ระบบขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลในหน่วยงานต่าง ๆ (ในรายวิชา) ผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ขอต้องเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                        ที่กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
                    2. เข้า website ที่ URL: http://huso.pn.psu.ac.th >> ไปที่เมนู "ระบบสารสนเทศ" >> เลือกเมนู "ระบบการขอหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก (รายวิชา)"
                    3. จากนั้น เข้าสู่ระบบและทำรายการให้ครบถ้วนจนเสร็จเรียบร้อย
                    4. นักศึกษาสามารถติดตามผลของคำร้องที่ขอ ผ่านทางระบบนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อคุณจวน จันทนนท์ โทร 094-1819755 หรือโทร 065-0626930

LOG-IN

รหัสนักศึกษา

กรุณากรอกรหัสนักศึกษา

กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชนครบ 13 หลัก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ผู้รับผิดชอบข้อมูล : คุณจวน จันทนนท์ โทร : 3016 หรือ โทร 0941819755 หรือโทร 0650626930
พัฒนาระบบโดย นางสาวลักขณา ฉุ้นทิ้ง หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี