ความเป็นมาสหกิจศึกษา

history a cooperative education Update

          การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษากับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยเป็นระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต (Work Based Learning) รวมถึงการบูรณาการในการจัดการศึกษากับการทำงาน (Work-Integrated Learning : WiL) เพื่อช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียนรู้ชีวิตการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษาและพัฒนาทักษะสัมพันธ์กับวิชาชีพที่เป็นความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้นิสิตนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางทฤษฏีสู่การปฏิบัติงานจริง
          สถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ เยอรมัน แคนาดา และสหรัฐอเมริกาได้ จัดให้มีการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพจนในที่สุดพัฒนารูปแบบเป็นหลักสูตรสหกิจศึกษามาประมาณ 100 ปี โดยได้มีการวิจัยแล้วพบว่าหลักสูตรสหกิจศึกษาจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบัณฑิตให้ก้าวสู่โลกอาชีพ จนมีการขยายผลการจัดสหกิจศึกษาไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,2551) ต่อมามีการก่อตั้งองค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา เพื่อเน้นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและพัฒนาสหกิจศึกษาร่วมกันคือ World Association for Cooperative Education (“WACE) และ National Commission for Cooperative Education )(NCCE) ซึ่งทั้งสององค์กรนี้ได้รวมตัวกันในปี ค.ศ.2012 โดยใช้ชื่อว่า Cooperative and Work Integrated Education และคงชื่อย่อว่า WACE และขยายผลกิจกรรมไม่จำกัดเฉพาะสหกิจศึกษาโดยรวมการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้จากการทำงานในรูปแบบอื่นๆด้วย สหกิจศึกษาได้ขยายผลมาสู่เอเชียแปซิฟิกทั้งในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน (ฮ่องกง) และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (สมาคมสหกิจศึกษาไทย 2552:3-5)

เมื่อวันอังคาร 08 พฤศจิกายน 2559 เวลา 23:33 น.    [เข้าชม : 592 คน]
เขียนโดย เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์   
Go to top